Kurumsal Logo Kullanım Usul ve Esasları İç Genelgesi

Sayı     :58873464-622.01-E.-                                                                                                                                                                  01.03.2018

Konu   :  Marmara Üniversitesi kurumsal logosunun kurum içi ve diğer kurum, kuruluş, kişilerce düzenlenen etkinliklerde kullanılmasına dair usul ve esaslar.

İÇ GENELGE (2018/01)

 

Üniversitemizin kurumsal logosunun kurum içi ve diğer kurum, kuruluş, kişilerce düzenlenen etkinliklerde kullanılması hususunda uygulamada bazı sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. Türk Patent Kurumu nezdindeki 2017/117843 sayılı markamızın tüm kullanım hakları, tarafımızdan korunmaktadır. Logomuzun kullanılması sürecinde herhangi bir soruna yer bırakılmaması amacıyla, aşağıda belirtilen hususlara azamî ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir:

 1. Marmara Üniversitesi’nin kurumsal logosu, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen yazılı izinle kullanılır. Logo kullanım izni hiçbir şekilde sözlü olarak verilemez.
 2. Logo, üniversitenin resmî internet sitesinde ilan edilen standartlara uygun olarak kullanılır. Logo üzerinde bu standartlara aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz. Akademik ve idarî birimler, eski amblem ve logolarını, üniversitenin adının geçtiği basılı ve interaktif görsel mecralarda kullanamaz.
 3. Logo, yalnızca başvuru belgesinde belirtilen ve üniversite yönetimi tarafından kullanım izni verilen etkinlik kapsamında kullanılabilir. Başka bir etkinlikte kullanılamaz.
 4. Logo kullanım izni verilen etkinliğin iptal olması halinde, logo kullanım izni de başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
 5. Logo kullanım iznine konu olan etkinliğin başka bir kurum, kuruluş veya kişinin uhdesine geçmesi yahut söz konusu etkinliğin kapsamının veya paydaşlarının kısmen veya tamamen değişmesi halinde, hem ilgili akademik birim hem de rektörlük, durum hakkında derhal bilgilendirilir. Rektörlük, gerektiğinde logo kullanım iznini yeniden değerlendirir.
 6. Üniversite logosunun kullanılmasına dair izin başvuruları, düzenlenmesi planlanan etkinliğin ilgili olduğu idarî birim (daire, koordinatörlük, ofis, müdürlük vb.) üzerinden rektörlüğe yapılır. Akademik birimlere yapılan başvurular, akademik birimin en üst yöneticisinin olumlu görüşü ile birlikte rektörlüğe iletilir.
 7. Başvuru dosyasında şu bilgilerin bulunması zorunludur:
  1. Başvuru yazısı
  2. Logo kullanım izni için başvuruda bulunan kurum, kuruluş veya kişiler hakkında bilgi
  3. Logonun kullanılacağı etkinliğin adı, amacı, düzenleneceği tarih ve yer, etkinlik programı, varsa paydaşlar, ortaklar ve sponsorlar hakkında bilgi
  4. Etkinliğe ait yazılı ve görsel diğer materyaller
  5.  Üniversite yönetimince talep edilen diğer bilgiler
  6. Başvuran kurum, kuruluş veya kişiler tarafından eklenmesi yararlı görülen diğer bilgiler
 8. Logonun kullanımına dair izinler, etkinliğin kapsamına ve öncelik düzeyine göre Rektör, Rektör Yardımcıları veya Genel Sekreter tarafından verilir.
 9. Rektörlük, logo kullanım izninin kapsamını kısıtlama veya izni iptal etme hakkını, etkinliğin her aşamasında saklı tutar.
 10. Logo kullanımına dair özel bir protokolün akdedilmesi halinde, bu genelgeye aykırı olmamak kaydı ile protokol hükümlerine göre uygulama yapılır.

 

Rektörlüğümüzce belirlenen bu usul ve esaslara hassasiyetle riayet edilmesi, genelgenin bütün akademik ve idarî personeliniz ile öğrenci kulüplerine duyurulması ve genelgenin uygulanması sürecinde azamî titizliğin gösterilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Marmara Üniversitesi Rektörlüğü


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 18.09.2018 15:41:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM