Kitaplar

 

NO ESER ADI YAZAR ADI
1 İktisada Giriş Ekrem Özelmas
2 İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma  M. Nail Berzek
3 Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi Necdet Tekin
4 Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye'deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi Uğur Günege
5 Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti Turgay Berksoy
6 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Yapan Türk İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu Muhsin Tokgöz
7 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince Düzenlenen 1983'de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri : Tebliğler ve Yorumlar İİBF
8 Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
9 Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin Fen-Edebiyat Fakültesi
10 İktisat Felsefesi Joan Robinson, çev. Vural Savaş
11 Ortaklıklar Muhasebesi Mehmet Ali Canoğlu
12 Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama Nejat Bozkurt
13 Eskiçağ Kütüphaneleri Nuray Yıldız
14 Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu Güzin (Oğuz) Üçışık
15 Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi Ali Rıza Okur
16 Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler)  Coşkun Alptekin
17 Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi Tomris Yılmaz
18 Anayasa Hukuku Ders Notları Yıldızhan Yayla
19 Borçlar Hukuku Dersleri Özel Borç İlişkileri, c.1 Cevdet Yavuz
20 Hukukun Temel İlkeleri : El Kitabı Erhan Adal
21 Ekonomik Sistemler Erol Zeytinoğlu
22 Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları Mesut Önen
23 Hadis Edebiyatı : Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri İsmail L. Çakan
24 Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri : Tebliğleri ve Katma Değer Vergisi Paneli Bildirileri İİBF
25 İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları Necla Pekolcay
26 Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni Osman Altuğ
27 Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller  Cemil Şenvar
28 Finans Matematiği Osman Yozgat
29 İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi Jean Daniel Reynaud Çev. Ali Güzel, Ali Rıza Okur
30 Introduction A La Semantiqe Simone Luise Artuk
31 Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy Fen-Edebiyat Fakültesi
32 Para Politikası : Tarihi- Teorik Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması Vildan  Serin
33 Diferansiyel Geometri II Ferruh Şemin
34 Besin Analizi Şükran Geçgil
35 Marmara Üniversitesi 1982 - 1986 Tez Özetleri haz. Mualla Zeren
36 Lectures on Medical Ethics Yahya Kıyak
37 Genel Topolojiye Giriş  Asuman Ilgaz
38 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) Emre Dölen
39 Hareketli Protezler (Laboratuvar İşlemleri) Turan Bişkin
40 Doğal Boyamacılık : Anadolu'da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı Nevin Enez
41 Basic Elements of Cytogenetics Bülbin Sunar
42 Kamu Maliyesi Teorisi I : Temel İlkeler Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
43 Kamu Maliyesi Teorisi II : Bütçenin Mikroekonomik Etkileri Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
44 Kamu Maliyesi Teorisi III : Maliye Politikası Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
45 Genel Matematik Alıştırmaları : İkinci Kısım Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
46 Analitik Kimya : Volumetrik Yöntemler Emre Dölen
47 Eczacı İlaç Gıda Kozmetik : Konuları ile İlgili Yasa, Yönetmelik, Kararname ve Bildiriler Şükran Geçgil
48 Seramik Teknolojisi Ateş Arcasoy
49 1986 Yılında İşgücü ve Finansman Giderlerinin Maliyetlere Etkisi ve Bazı Yönetim Sorunları (Tekstil ve Metal Sanayii İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma) Osman Yozgat
50 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 1 : 1839-1865 haz. Mehmet Kaplan
51 Çocukta Dünya Tasarımı Jean Piaget
52 Iris Murdoch, Felsefesi ve Sanatı Nazan Aksoy
53 Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler Mustafa Fayda
54 Alman Edebiyatı Tarihi ve Antik Devir Neşe Onural
55 Elektrokimya ve Kimyasal Termodinamik Musa Şahin
56 Finansal Yönetim : İlkeler ve Uygulamalar 1 Osman Altuğ
57 Organik Kimya İnci Tezcan
58 Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal Fen-Edebiyat Fakültesi
59 Kontrollu İlaç Serbestleştiren Sistemler Ayla Gürsoy
60 Yüksek Ortaçağ Alman Edebiyatında Seher Şarkısı (Alba) Neşe Onural
61 Patent ve Lisans (Patent, Marka, Know-how) Sözleşmesi Hukuku Ali Sait Yüksel
62 Eğitim Planlaması ve Yönetim Muhsin Hesapçıoğlu
63 Sinan ve Çağı Selçuk Mülayim
64 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V haz. Mehmet Kaplan
65 S.S.C.B.'deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası Nadir Devlet
66 Kalitatif Analiz Yöntemleri Mine Enginün
67 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Belma Derman Semiz
68 İstanbul'daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi Ayla Ersoy
69 Political Theory v.1 : Historical Foundations Kemali Saybaşılı
70 Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fen-Edebiyat Fakültesi
71 Hadis Usulü Şekil Ve Örneklerle İsmail L. Çakan
72 Boyarmadde Kimyası İnci Başer
73 XVI. Asırda Mısır Eyaleti Seyyid Muhammed es- Seyyid Mahmud
74 Hadidi : Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523) haz. Necdet Öztürk
75 Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatroları haz. İnci Enginün
76 Eskiçağ Tarihinin Anahatları 1 Bülent İplikçioğlu
77 İslam'da Ölçü Sistemleri Walther Hinz Çev. Acar Sevim
78 Turizm Eğitiminde Nitelik Araştırması Osman Yozgat
79 Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri haz. Mualla Zeren
80 The Concept of the Continental Shelf in Its Historical Evolution : With Special Emphasis on Entitlement Aslan Gündüz
81 Financial Accounting : Principles and Turkish Accounting Practices Uğur Günege
82 Kamu Maliyesi Teorisine Giriş Ömer Faruk Batırel
83 Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi Meral Ünal
84 Zooloji Terimleri Sözlüğü Rikap Yüce
85 Türkiye'nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat Enver Koray
86 Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları Muhsin Hesapçıoğlu
87 Analitik Kimyaya Giriş [sulu çözeltilerde denge] Emre Dölen
88 Genel Kimya : Laboratuvar Denemeleri Emre Dölen
89 Yüksek Matematiğe Giriş :cilt 1  Ersin Erol
90 Genel Fotoğraf Tekniği  Ateş Vuran
91 Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1 Ayla Gürsoy
92 Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2 Ayla Gürsoy
93 Halk Sağlığı Araştırma Özetleri haz. Osman Hayran
94 Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu : 18-20 Kasım 1991 yay. Haz. Nadir Devlet
95 XV. Yüzyıl Osmanlı Ağaç İşçiliği  Ayla Ersoy
96 Anonim Tevarih-i Al-i Osman F. Giese haz. Nihat Azamat
97 Sağlık Meslek Yüksek Okulları için İnsan Fizyolojisi Berrak Ç. Yeğen
98 İktisada Giriş : Temel Kavramlar ve Prensipler Orhan Oğuz
99 Yunus Emre Sempozyumu : Bildirileri, 2 Mayıs 1991, İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi
100 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi: Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin Hukuki ve Mali Müeyyede ve Mükellefiyetleri haz. Midhat Sertoğlu
101 Bor ve Silisyum Kimyası Sülin Taşçıoğlu
102 Modern Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Kemal Yelekçi
103 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume I ed. Adnan Aydın
104 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume II ed. Adnan Aydın
105 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume III ed. Adnan Aydın
106 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume IV ed. Adnan Aydın
107 Autonomie und Aufgaben der Zentralbanken : Insbesondere in den Inflatorischen Wirtschaften am beispiel der Türkei Ali Sait Yüksel
108 Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri Jale Sarmaşık
109 Elektrik Tesisleri I : Üretim Merkezleri İrfan Güney
110 Yazılı ve Sözlü Görüntülü Written Oral Visual Basın Yayın İletişim Bilimleri : Communication Media Studies Güner Öztuna
111 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II : 1865-1876  haz. Mehmet Kaplan
112 Sağlık Araştırmalarında Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi : Pratik El Kitabı S. K. Lwanga
113 Finansal Kontrol Sisteminde Yönetici Etkinliğini Ölçümleme  A. Sait Sevgener
114 Halkla İlişkiler Giriş Filiz Balta Peltekoğlu
115 Elyaf  Bilgisi İnci Başer
116 İlaçların Metabolizması: (Biyotransformasyon) Sevim Rollas
117 Sağlık Meslek Yüksekokulları için Farmakoloji Kemal Berkman
118 Oral Mukoza Hastalıkları Semih Özbayrak
119 Merkez Bankasının Özerkliği ve Özellikle Enflasyonist Ekonomilerdeki İşlevleri  Ali Sait Yüksel
120 Experiments in Biology: Laboratory Manual Sema S. Ergezen
121 Obruk Platosu ve Çevresinin Jeomorfolojisi Ali Selçuk Biricik
122 Artistik Jimnastik : Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım Şekilleri Sami Mengütay
123 Problemes de Narrations dans les Romans d'andre Malraux : (les conquerants la voi Royale, la Condition Humaine, L'espoir) Hüseyin Gümüş
124 İşletme yöneticilerinin  davranışlarına yön veren hakim kişilik faktörleri ile yönetsel davranış arasındaki ilişkiler ve uygulama Asuman Uluçınar Türkel
125 Temel cerrahi teknikleri Erhan Onuk
126 Facultatis Decima Anniversaria : Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, 26-28 Ekim 1992 Hukuk Fakültesi
127 Yunus Emre'nin Şiirine Çağdaş Bir Yaklaşım Vahap Kabahasanoğlu
128 Konstrüksiyonda Mukavement Osman Yazıcıoğlu
129 Fiziksel Ölçmeler ve Değerlendirilmesi İsa Eşme
130 Eski Çağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi Nuray yıldız
131 General Chemistry Sevil Ünal
132 Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar Osman Altuğ
133 Facultatis Decima Anniversaria : 10. yıl Armağanı Hukuk Fakültesi
134 Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Dış Borçlanmanın Ekonomik Önemi ve Türkiye'nin Dış Borçlanması : (Doktora Tezi) F. Nuray Altuğ
135 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi  III  haz. Mehmet Kaplan
136 Mühendislikte Ergonomik Faktörler Muhittin Şimşek
137 Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslümler Mustafa Fayda
138 Kamu Kesimi Ekonomisi Joseph E. Stiglitz Çev. Ömer Faruk Batırel
139 Selected Topics on Turkish Tax Accounting Necdet Şensoy
140 İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları Necla Pekolcay
141 Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri İrfan Güney
142 Karadeniz Sorunları =Environmental Problems of the Black Sea ed. Adnan Aydın
143 Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları : Marmara Üniversitesi Örneği Adil Çağlar
144 M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993-1994 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
145 Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı  
146 Gelecek Yönetim Uygulamaları Esin (Can) Mutlu
147 İşletme Yönetim Modelleri Araştırması  Esin (Can) Mutlu
148 Esnek Bütçeler Mehmet Özkan
149 Maliyet Sistemleri Mehmet Özkan
150 Genel Kimya Hikmet Savcı
151 Aylak Sınıf Çev. İnci User
152 Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi Müfit Kayüz
153 Lectures and Seminars in Physical Medicine and Rehabilitation Önder Kayhan
154 Lokal Enjeksiyonlar Önder Kayhan
155 Marmara University Catalog of Graduate Programs : 1995 - 1996  
156 Marmara University Catalog of Graduate Programs : 1997 - 1998  
157 Privatisation in the UK and Turkey with Particular Rreference to the Coal Sector Muzaffer Dartan
158 Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği Metin Sağmanlı
159 Anorganik Kimya Laboratuvarı : Örnek Preparatlar Sülin Taşcıoğlu
160 Doğrusal Olasılık, Logit, Probit Modelleri ve Bir Uygulama Şule Özmen
161 Kalite Yönetimi Muhittin Şimşek
162 Eskiçağ Tarihinin Anahatları 2 Bülent İplikçioğlu
163 Önemli Bir Turistik Mahal Olarak İstanbul ve Milli Saraylar Kenan Kurtoğlu
164 Prof. Dr. Adnan Tezel'e Armağan  
165 Ulumu'l Kur'an Kaynaklarından Cezeri ve Teyyibesi Ali Osman Yüksel
166 Les Recherches sur le Bilinguisme Hilmi Alacaklı
167 Temel Biyokimya Nesrin Kartal Özer
168 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) Emre Dölen
169 Fungal (Mantari) Büyüme İçin Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları Günay Çolakoğlu
170 İdil - Ural Ekspedisyonu: Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar Nadir Devlet
171 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1997 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
172 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1990 - 1996 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
173 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV : : Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil Fen Edebiyat Fakültesi
174 L'intertextualite Et L'ironie Dans Bel-Ami De Guy De Maupassant Murat Demirkan
175 La Problematique De L'ironie Gidienne Dans La Symphonie Pastorale Murat Demirkan
176 Sazan Üretimi Meral Soylu
177 Türkiye Denizlerinde Yaşayan Balıklar (200 tür) Rikap Yüce
178 Tekstil Teknolojisi İnci Başer
179 Cours d'initiation a la Litterature Française I Hüseyin Gümüş
180 Cours d'initiation a la Litterature Française II Hüseyin Gümüş
181 Tekstilde Kimyasal Testler Yusuf İnanıcı
182 Su Ürünlerinde Uygulamalı İstatistik Meral Soylu
183 Kurucu Rektörümüz Prof.Dr.Orhan Oğuz’a Armağan  
184 A Critical Re-Evaluation of the Target-Oriented Approach to Interpreting and Translation Tunç Özben
185 An Introduction to International Investments Gürel Konuralp
186 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Semra Ünal
187 Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojileri Servet Bayram
188 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Günay Çolakoğlu
189 Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası Fatma Erkman
190 Zooloji Terimleri Sözlüğü Rikap Yüce
191 Analitik Kimyaya Giriş [Sulu Çözeltilerde Denge] Emre Dölen
192 Organik Bileşikleri ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar Mert Ülgen
193 Türk Dünyasında Nevruz yayına haz. Nadir Devlet İnceleyen. Emine Gürsoy Naskali
194 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri Sağlık Bilimleri Enst.
195 IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998, İstanbul) ed. Emre Dölen
196 Çözümlü Diferansiyel Denklemler  Melek Hamzaoğlu
197 La Problematique Traductologique entre l'anglais, le Français le Turc J. Ümran Derkunt
198 Çeviri Yöntemleri İçin Söylem Çözümlemesi Jean Delisle
199 Türkçede Kullanılan Fransızca Sözcükler J. Ümran Derkunt
200 Fen Eğitimi : İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler Ayla Gürdal
201 Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma Rengin Zembat
202 XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Elçin Gürkan, Ertan Tuzlacı
203 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1999-2000 Sağlık Bilimleri Enst.
204 Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü Erhan Öner
205 Pour Une Etude Comparative Des Structures Phonologiques et Syntaxiques Des Langues Turque et Française Şahali Aydoğdu
206 Une Introduction au Systeme Phonetique et Graphique du Français Actuel Şahali Aydoğdu
207 Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım El Kitabı Zeyhep Bilgin
208 Elektrik Tesisleri I (Üretim Merkezleri) İrfan Güney
209 Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri İrfan Güney
210 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2002-2003  Sosyal Bilimler Enstitüsü
211 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2006-2007  Sosyal Bilimler Enstitüsü
212 Çevre : Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi Sevim Ünal
213 Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler Dilek Yılmazcan
214 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Semra Ünal
215 Elyaf Bilgisi İnci Başer
216 Fen Eğitimi 2 : Etkinlikler Ayla Gürdal
217 Human Rights Education and Practice in Turkey in the Process of Candidacy to the EU Muzaffer Dartan. Münevver Cebeci
218 The European Union Englargement Process and Turkey  
219 ECO Bölgesi Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye Muzaffer Dartan
220 Diferansiyel Denklemler ve Elektrik - Elektronik Devre Uygulamaları Mehmet Tektaş
221 Uygulamalı İntegral Mehmet Tektaş
222 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları Yüksek Lisans - Doktora 1982-2002  
223 Bitkisel Tedavi Elçin Gürkan
224 T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2003-2004  ed. Adnan Aydın
225 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri haz. Sevim Rollas
226 Radyasyon Güvenliği El Kitabı Fuat DEDE
227 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa İle İlişkilere Bakışı Muzaffer Dartan
228 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2003 Sağlık Bilimleri Enst.
229 T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2005-2006 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
230 Europeanisation of South-Eastern Europe : Domestic Impacts of the Accession Process  
231 European Union And Turkey: Reflections on the Prospects for Membership ed. Nanette Neuwahl
232 T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Özetleri 2004 Fen Bilimleri Enst.
233 Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Deniz Börü
234 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2004-2005 haz. Sevim Rollas
235 Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi Politikalarına İlişkin Uygulamaların Araştırılması Yılmaz Göbenez
236 Plastik İşletmelerinde Zaman Etüdü İle İlgili Bir Çalışma Yılmaz Göbenez
237 Anadolu'dan Esintiler: Düzenlemeli Halk Türkülerimiz MustafaUslu
238 Cemal Reşit Rey'den Şan ve Piyano Dağarımıza 12 Anadolu Türküsü Mustafa Uslu
239 Avrupa Birliği'ne Bakıç Açıları Yönünden Akademisyen Profili Şahamet Bülbül
240 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006-2007 Diploma Projeleri Sergisi Güzel Sanatlar Fakültesi
241 İnternet ve Pazarlama : Başarı Hikayeleri Başarılı Oyuncuların Sırları Arzu Baloğlu
242 Cumhuriyet'in ilanından Günümüze Türkiye'de Müzik eğitimi Üzerine Bir Çalışma Mustafa Uslu
243 Türkiye- Japonya İpek Yolunda Dostluk ve Barış: Gelenekselden Çağdaşa Tekstil Sanatında Sentezler Sempozyumu  Güzel Sanatlar Fakültesi
244 Marmara Üniversitesi Güzelsanatlar Fakültesi 1. Ulusal Haluk Tezonar Heykel Sempozyumu Güzel Sanatlar Fakültesi
245 Bir Binanın Anıları Üsküdar Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi Güzel Sanatlar Fakültesi
246 Bauhaus Ekolü Işığında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dünü-Bugünü Güzel Sanatlar Fakültesi
247 Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği Bircan Ak
248 50. Yılda Büyük Buluşma : Öğretim Üyeleri Sergisi Güzel Sanatlar Fakültesi
249 DTGSYO - MÜGSF Mezunlar Sergisi 13 - 25 Haziran 2009 Güzel Sanatlar Fakültesi
250 TC. Anadolu Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Eğitimi Paneli : 50. Yıl Etkinlikleri  Güzel Sanatlar Fakültesi
251 50 Yılın Mezunları Kataloğu Güzel Sanatlar Fakültesi
252 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-2008 Diploma Projeleri Sergisi Güzel Sanatlar Fakültesi
253 100. yılında II. Meşrutiyet : Gelenek ve Değişim ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu : Bildiriler Haz. Zekeriya Kurşun, Cemil Öztürk, yasemin Tümer Erdem, Arzu M. Nurdoğan
254 Acil Hastaya Yaklaşım (On-line) Dilek Gogas Yavuz
255 Acil Hastaya Yaklaşım Kılavuzu Dahiliye (On-line) Dilek Gogas Yavuz
256 Tıpta Uzmanlık Tercihi (On-line) Tıp Fakültesi
257 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali Güzel Sanatlar Fakültesi
258 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali Uluslararası Sempozyum Güzel Sanatlar Fakültesi
259 50. Yılında Phillips Eğrisi : Makro Ekonomik İstikrar ve Maliyetleri K. Batu Tunay
260 Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi : Piyasa Riski Üzerine Bir Uygulama  Gülcan Çağıl
261 Mortage Sistemi ve Mortage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi : Türkiye Örneği Güçlü Okay
262 Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar Çiğdem Nas,Rana İzci
263 Changing Europe and Turkey: Current Debates Çiğdem Nas,Rana İzci
264 2008 Diploma Projeleri Kataloğu Güzel Sanatlar Fakültesi
265 2009 Diploma Projeleri Kataloğu  Güzel Sanatlar Fakültesi
266 Mimar Sinan Bibliyografyası Selçuk Mülayim
267 Yetişkinde FİZİK MUAYENE : Temel Yöntemler Tıp Fakültesi
268 Deutsch-Türkische Verhältnisse im Europäischen Kontext Muzaffer Dartan, Hagen Lichtenberg, Ali Eliş
269 Türk-Alman İlişkilerinde Özel Bir Dönem: Türkiye'ye Sığınan Alman Bilim Adamları Muzaffer Dartan
270 M.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi 2011 Eczacılık Fakültesi
271 Türkisches Recht, Islamisches Recht und Manche Modernen Aspekte Servet Armağan
272 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2009 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
273 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2010 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
274 Hücre Biyolojisi Meral ÜNAL
275 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2011 Senesi Çalışma Verileri Artüz, M. Levent
276 Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Funda Başaran Yavaşlar
277 Transfer Pricing in International Discussion Funda Başaran Yavaşlar
278 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi
279 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Güzel Sanatlar Fakültesi
280 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı Güzel Sanatlar Fakültesi
281 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 50. Yılı Ed. Gülden Z. Omurtag
282 Kalitatif Analiz Uygulamaları (Yarımikro Yöntem) Emre Dölen, Mürşit Pekin
283 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı Ed.Uğur Yozgat
284 Bağlama (Tambura) Albümü Mehmet Ali Özdemir
285 Modern Türkiye Tarihi Ed. Süleyman Beyoğlu, Ali Satan
286 Her Güzelin Bir Kusuru Var / No Beauty without a Flaw Güzel Sanatlar Fakültesi
287 Global Pazarlama Mert Uydacı, Erdoğan Taşkın
288 Çevre Koruma Mert Uydacı


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 17.08.2015 11:47:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM